Familiebehandleruddannelsens
opbygning

Familiebehandleruddannelsens
opbygning

6 moduler på 6 måneder

Familiebehandleruddannelsen består af 6 moduler, hvoraf det sidste, modul 6, er et særligt eksamens- og opsamlingsmodul.

Som en del af hvert modul bruger vi tid på at planlægge, hvad du vil gå ud og prøve af, indtil vi ses igen. Det er i mødet med din virkelighed, den egentlige læring vil ske. Du bliver støttet hele vejen gennem uddannelsen af dine undervisere og kompetente facilitatorer.

MODUL 1 – DIN PERSONLIGE BEVIDSTHED

Formået med dette modul er at gøre dig bevidst om dit potentiale, og om hvad der driver, begrænser og motiverer dig. En større bevidsthed om dette er bare første skridt på vejen. Vi træder også ind i refleksioner over, hvordan disse ting influerer på dit møde med de mennesker, du arbejder med til daglig. Også familierne, de unge og børnene som du arbejder med, drives, begrænses og motiveres af meget forskelligartede ting. Når du bliver opmærksom på dem, kan du i endnu højere grad hjælpe dem med at styre deres liv i den ønskede retning.

Kompetencemål

Efter modul 1 har du:

 • Oparbejdet en basal viden og bevidsthed om egne såvel som andres personlige behov, værdier og overbevisninger
 • Stiftet bekendtskab med livshjulet som et redskab til udviklingsarbejde
 • Opnået indsigt i måder, hvorpå vi kan kortlægge og kommunikere med forskellige personligheder
 • Generelt øget din personlige bevidsthed og din indsigt i, hvordan dine egne forforståelser virker ind i dit arbejde med børn, unge og familier.
MODUL 2 – BARNETS OG DEN UNGES UDVIKLING

Formålet med dette modul er at give dig en grundlæggende forståelse for barnets og den unges neurologiske udvikling samt en fundamental viden om udvalgte udviklingsteorier om deres psykiske udvikling. Vi arbejder med barnets identitetsdannelse og tegn og tolkning i forhold til omsorgssvigtede børn og børn med diagnoser. Du får blandt andet viden om tilknytningsdannelse i praksis, det autonome nervesystem og legens betydning for relationsdannelsen.

Vi klæder dig på med metoder og tilgange i socialt arbejde, netværksdannelse og samarbejdsformer med afsæt i vores ekspertise fra Memox’ familiebehandling.

Kompetencemål

Efter modul 2 har du:

 • Fundamental viden om barnets og den unges neurologiske og psykiske udviklingstrin.
 • Øget viden om neurologiske diagnoser samt viden om, hvordan man konkret arbejder hermed i en familiebehandling.
 • Viden om og redskaber til at arbejde med tilknytningsdannelse, det autonome nervesystem og udfordrende adfærd.
 • Viden om metoder, begreber og konkrete praksisorienterede tiltag, der er væsentlige i familiebehandlingen – og du er klædt på til at bruge dem.
 • Grundlæggende viden om kortlægning af det netværk, der udgør en familiebehandlers platform for tværfagligt samarbejde.
MODUL 3 – OMSORG OG SVIGT I FAMILIEARBEJDET

Formålet med dette modul er at give dig en indsigt i svigt og overgrebs betydning i arbejdet med børn, unge og familier.

Vi arbejder med håndteringen af overgreb, og vi klæder dig på til at kunne vurdere et overgrebs karakter samt til konstruktivt at kunne arbejde hermed.

Vi præsenterer dig for redskaber og veje at gå i arbejdet med vores målgruppe – både hvordan du håndterer mistanken om overgreb og hvordan du går til værks i samtalerne med barnet eller den unge.
På modulet arbejder vi i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, øvelser samt fortællinger fra personer, der har været udsat for overgreb.

Kompetencemål

Efter modul 3 har du:

 • Tilegnet dig en grundlæggende viden om traumatiserende begivenheder og reaktionsmønstre, herunder tolkning af tegn og vurdering af, hvornår der er tale om et overgreb af den ene eller anden karakter.
 • Viden om praktisk håndtering af traumer.
 • Udvalgte redskaber til og viden om, hvordan man som familiebehandler kan håndtere og arbejde med mennesker, der har været udsat for overgreb.
 • Opnået fundamental viden om overgrebspakken og din underretningspligt.
MODUL 4 – KULTURFORSKELLE I FAMILIESTRUKTURER OG OPDRAGELSESFORMER

Formålet med dette modul er at give dig en grundlæggende viden om kulturforskelle, familiestrukturer og opdragelsesformer samt en bevidsthed om dine egne forforståelser og tolkninger. Vi arbejder med social kontrol, æresrelaterede konflikter og forskellige kulturopfattelser.

Vi tager udgangspunkt i Memox’ ekspertise i arbejdet med udsatte børn og familier med etnisk minoritetsbaggrund og etnisk dansk baggrund, når vi dykker ned i det sociale og pædagogiske arbejde i forhold til forskellige former for udsathed, sårbarhed og styrkeopbygning i disse familier. Vi udvider kulturbegrebet og ser på social kontrol i et bredt perspektiv. Social kontrol, også af negativ art, forekommer på tværs af religion, etnicitet og social baggrund.

Kompetencemål

Efter modul 4 har du:

 • Opnået konkret viden om forskellige kulturer og opdragelsesmønstre.
 • Erhvervet konkrete redskaber til at navigere med i arbejdet med børn, unge og familier – herunder helt konkret, hvordan du kan italesætte de kulturelle forskelle i opdragelsen, og hvordan du fx håndterer grænsesætning og strukturskabelse i familien.
 • Opnået forståelse for dine egne forforståelser og deres betydning i dit arbejde med børn, unge og familier.
 • Indsigter og metoder til at arbejde med social kontrol og æresrelaterede konflikter.
MODUL 5 – FORANDRING OG KOMMUNIKATION

Formålet med dette modul er at give dig en praksisnær forståelse af sammenhængen mellem kommunikation og det at skabe forandring. Vi fokuserer på relationsarbejdet i mødet mellem dig og barnet, den unge eller familien, og vi kigger på betydningen af relation og alliance, herunder etableringen af tillid.
Vi arbejder med narrativer, ændringen af fortællinger som en vej til at skabe positive livsforandringer og med det løsningsfokuserede/systemiske mindset som det overordnede udgangspunkt i den anerkendende og forandringsskabende historiefortælling. Vi laver konkrete øvelser ud fra begreber som empowerment, italesættelse og den svære samtale med forældrene, barnet og den unge.

Kompetencemål

Efter modul 5 har du:

 • Tilegnet dig grundlæggende viden om styrken i den enkeltes narrativ.
 • Fået en praksisforståelse af, hvordan fortællinger kan skabe forandringer.
 • Tilegnet dig konkrete redskaber til etablering af tillid, relation og alliance i mødet med familien og i de samtaler, som indgår i arbejdet med børn, unge og familier.
 • Opnået en forståelse af det essentielle i et løsningsfokuseret mindset og i at arbejde med at skabe forandringer i praksis.
MODUL 6 – EKSAMEN

Ved en mundtlig eksamination har du mulighed for at afprøve de færdigheder og refleksioner, som du har opnået og gjort dig gennem de foregående fem moduler. For at kunne tilmelde sig den afsluttende eksamen er det en forudsætning, at du:

 • Har gennemført alle uddannelsens 5 første moduler.
 • Har deltaget aktivt i undervisningen og lavet de stillede hjemmeopgaver.
 • Maximalt har et fravær, der svarer til et modul*.

Eksamen er åben, og du overværer de øvrige eksaminationer, den dag du selv er til eksamen. Du har 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination inkl. votering. Censuren er ekstern og du bedømmes med bestået/ikke bestået.

Udgangspunktet for eksaminationen er en case omhandlende en eller flere af de udfordringer, der kan være forbundet med dit arbejde med børn, unge og familier. Ud fra den viden, læring og praktiske indsigt, som du har tilegnet sig i forløbet, giver du som eksaminand dine bud på, hvordan casens udfordringer kan håndteres og løses.

I bedømmelsen lægges der afgørende vægt på, at du:

 • Udviser forståelse af og indsigt i den løsningsorienterede og forandringsskabende tilgang til familiearbejdet.
 • Kan redegøre for egne værdier og mål samt den betydning, de eventuelt har for løsningen af en opgave.
 • Udviser forståelse for og indsigt i betydningen af samarbejdet på tværs i familiebehandlerens arbejde.
 • Kan redegøre for begreber og socialpolitiske tiltag som eksempelvis overgrebspakken og underretningspligten.
 • Viser, at du kan arbejde målorienteret i indsatsen.

* Ved for meget fravær kan det i særlige tilfælde planlægges, så du kan gennemføre manglende moduler på det kommende hold og gå til eksamen med dette hold.

Reeksamination
Det er muligt at tilmelde dig en reeksamination, hvis du ikke består din eksamen, eller hvis du af andre årsager bliver nødt til at afmelde. Prisen er 500,- kr.

Ved reeksamination får du mulighed for at tilmelde dig eksamen på sjette modul af det førstkommende hold, ligesom du får feedback på din præsentation, så du har mulighed for at reflektere over, hvor du kan gøre en ekstra indsats.

 

Bliv bedre til dit arbejde
med udsatte familier

Bliv bedre til dit arbejde
med udsatte familier

Søg

LUK